Wie zijn wij

De Wereldboom, een school met een humanistisch hart, heeft als missie kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling, zodat ze met vertrouwen de wereld kunnen verkennen. We omarmen onze kernwaarden, die leidend zijn in ons dagelijks denken en handelen. 

In onze school, “Samen leren leven”, omarmen we diversiteit en uniekheid. We moedigen onze leerlingen aan om zelfstandig na te denken, een eigen stem te ontwikkelen en leren hen vaardigheden zoals conflictoplossing, verantwoordelijkheid en samenwerking. Hier groeien onze leerlingen op tot vreedzame, democratische wereldburgers.

“Groen & gezond” is niet alleen een motto, maar een levenswijze. Wij geloven in de band tussen de mens en de natuur en leren onze leerlingen over duurzaamheid, gezondheid en klimaat. Buiten spelen betekent bij ons in echte bomen klimmen, tuinieren in onze schooltuinen en aandacht hebben voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

“Iedereen een 10!” is ons credo. Elk kind wordt gezien als een kostbare parel, met hun eigen unieke stem en mogelijkheden. Ons team bestaat uit ‘parelvissers’ die de potentie van ieder kind waarderen en hen helpen ontdekken wie ze zijn en wat ze willen bereiken.

Als een school op humanistische grondslag bevorderen we een cultuur van gelijkwaardigheid en positivisme. Bij De Wereldboom leer je kritisch denken, toon je belangstelling voor de wereld om je heen, bekommer je je om anderen en draag je zorg voor de natuur en het milieu. Bij ons mag je zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn.

Missie en visie

Onze missie bij De Wereldboom is het helpen van kinderen om tot bloei te komen, hen voor te bereiden om vol vertrouwen de wereld te verkennen. Onze kernwaarden, geworteld in het hedendaags humanisme en de Vreedzame School, weerspiegelen onze toewijding aan samen leren leven, een groene en gezonde omgeving, het ontwikkelen van elke leerling tot een ’10’ en het bevorderen van een cultuur van gelijkwaardigheid en positivisme.

Ouderraad

Bij De Wereldboom hechten we veel waarde aan ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen school en ouders. Daarom willen wij in de toekomst een ouderraad oprichten. Deze raad zal een belangrijke schakel vormen tussen ouders, leerlingen en de school en zal bijdragen aan een nog betere samenwerking en communicatie.

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad heeft als doel de belangen van ouders en leerlingen te behartigen en de school te ondersteunen bij verschillende activiteiten en evenementen. De raad zal fungeren als een klankbord voor ouders en de schoolleiding en zal bijdragen aan het creëren van een prettige en stimulerende leeromgeving.

Wie nemen daar aan deel?

De Ouderraad zal bestaan uit enthousiaste ouders en verzorgers die graag een actieve rol willen spelen in het schoolleven. We verwelkomen iedereen die betrokken wil zijn en bereid is om de school te versterken. De Ouderraad vertegenwoordigt de diversiteit van onze school en streeft naar een inclusieve en positieve betrokkenheid.

Hoe kunt u contact opnemen?

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u deelnemen aan de Ouderraad? Neem dan gerust contact op met Leander Rowan, adjunct-directeur. Samen kunnen we het verschil maken!

Medezeggenschapsraad

Bij De Wereldboom vinden we het belangrijk dat ouders, leerlingen en personeel inspraak hebben in het schoolbeleid en de besluitvorming. Daarom stellen we u graag voor aan onze Medezeggenschapsraad (MR), een cruciale schakel in het bevorderen van democratische waarden binnen onze schoolgemeenschap.

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)?

De Medezeggenschapsraad (MR) speelt een centrale rol in het besluitvormingsproces van de school. De MR heeft als taak om mee te denken en mee te praten over belangrijke beleidszaken, zoals onderwijskundige ontwikkelingen, financiën, en andere relevante onderwerpen. Hierdoor waarborgen we een evenwichtige en democratische schoolomgeving.

Wie nemen daar aan deel?

Onze MR bestaat uit ouders en personeelsleden, wat zorgt voor een representatieve vertegenwoordiging van de schoolgemeenschap. Iedereen in de MR draagt bij aan een open en constructieve dialoog waarin alle belangen worden afgewogen en aandacht krijgen. We zijn aan het onderzoeken hoe we de stem van onze leerlingen hierin kunnen meenemen?

Vergaderdata

De vergaderdata van de MR worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Deze data worden gecommuniceerd via onze schoolwebsite en de nieuwsbrief die naar ouders wordt gestuurd.

Hoe kunt u contact opnemen?

Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer informatie over de MR? Neem dan gerust contact met ons op via m.roordink@kolom.net. We waarderen uw betrokkenheid en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking voor het welzijn van onze school. Samen kunnen we een positieve impact maken!

Schoolgids

Hier vindt u de schoolgids van De Wereldboom, waar we de kenmerken, het karakter en de kernwaarden van onze school in detail zullen verkennen. Hier vindt u alle relevante informatie voor ouders en leerlingen.

Kwaliteitsonderzoeken

Bij De Wereldboom werken we continue om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en te waarborgen. In dit gedeelte laten we u graag kennismaken met de kwaliteitsonderzoeken die we uitvoeren om onze schoolprestaties te meten en te verfijnen. We delen onze toewijding aan transparantie en het streven naar uitmuntendheid in het onderwijs.

Zoals elke school worden wij periodiek bezocht door de Inspectie van het Onderwijs; de meest actuele rapportage kunt u vinden op de website van de Inspectie. Daarnaast voeren wij eigen onderzoeken uit genaamd audits. Dit jaar ligt het thema ‘Burgerschap’ onder de loep. De resultaten van actuele onderzoeken kunt u vinden op onze website.