Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Veelgestelde vragen

Wat is een kindcentrum?
In een kindcentrum worden onderwijs en kinderopvang onder één dak gecombineerd. Een andere term voor kindcentrum is ook wel IKC (integraal kindcentrum).
Alle onderwijs en zorg die nodig is voor een ononderbroken ontwikkeling van uw kind is dus binnen één organisatie aanwezig. In De Wereldboom zijn diverse vormen van onderwijs aanwezig: (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3, zml). Daarnaast werken er een schoolpsycholoog, logopedist, speltherapeut, kinderoefentherapeut (fysio), ouder-kindadviseur en jeugdarts. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door landelijke kinderopvangorganisatie Partou.

 

Is er een verschil tussen een Alles-in-1-school en een kindcentrum?
Een ‘Alles-in-één-school’ is een term die in Amsterdam gebruikt wordt voor een school waarin onderwijs, kinderopvang en voorschool onder één dak samenwerken. Daarmee is dit hetzelfde als bovengenoemd kindcentrum / IKC.

 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Hierover leest u onder de knop Aanmelden op deze website.

 

Hoe zorgt het kindcentrum voor een goed en prettig (leer)klimaat op school?
Als humanistisch kindcentrum zien wij sociaal, respectvol en prettig met elkaar omgaan als ‘basishouding’ voor iedereen die hier komt en werkt: leerlingen, personeel, ouders en bezoekers.
Wij werken daarom met het programma de Vreedzame School. Daarin leren kinderen hoe wij er samen een fijne school van kunnen maken. In het programma is ook veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden: hoe geef je een opsteker? Hoe zeg je wat je voelt?
Conflicten horen bij het leven. Door de lessen Vreedzame School leren wij kinderen hoe ze conflicten het best kunnen oplossen: we praten het uit! Kinderen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor een goede sfeer in hun groep, maar ook in de school. Wij leiden een aantal leerlingen op om kleine conflicten tussen medeleerlingen te helpen uitpraten. Deze leerling-mediatoren krijgen hiervoor in het programma Vreedzame School een aparte training.
Daarnaast is er in elke groep een veiligheidscommissie. Deze commissie bespreekt in groepsvergaderingen met de andere leerlingen het onderwerp veiligheid en bedenkt samen acties waardoor iedereen zich prettig en veilig voelt. Tweejaarlijks nemen wij bij alle kinderen een veiligheidsthermometer af om te kijken of zij zich veilig voelen. Mocht een kind aangeven zich niet veilig te voelen, krijgt het een gesprek met de anti-pestcoördinator. Dat gebeurt ook als we van ouders signalen krijgen dat een kind last heeft van pesten.
De Wereldboom heeft een anti pestprotocol en een vertrouwenspersoon. Ook de Stichting Kolom heeft een vertrouwenspersoon (zie schoolgids).

 

Wat is de onderwijsinhoud?
Alle leerlingen krijgen de basisvakken zoals rekenen, taal, lezen, spelling, sociaal emotionele ontwikkeling en (wereld)burgerschap. Daarnaast bieden wij een rijk thematisch aanbod, gerelateerd aan de taalthema’s, waarbinnen muziek, filosoferen, beeldende vorming, Engels, woordenschat en wereldoriëntatie in een betekenisvolle context worden aangeboden. U leest er meer over onder de knop ‘Onderwijs’.

 

Wat gebeurt er op de leerpleinen?
Leerlingen die van het SBO of SO, werken in groepsruimtes. Wie daar aan toe is, kan op een leerplein werken. Wij gaan steeds uit van ‘structuur waar nodig, vrijheid waar mogelijk’. Leerlingen ontmoeten elkaar op de leerpleinen, onder begeleiding van een leerkracht of assistent. 

Hoe is de samenwerking met de ouders?
Opvoeden doe je samen. Daarom werken wij graag en actief samen met ouders. Ouders weten tenslotte als geen ander wat wél of juist niet werkt bij hun kind. In samenwerking is er veel mogelijk. Zo bent u welkom om eens een gastles geven over uw beroep of talent. Ook is er voor enthousiaste betrokken ouders altijd een plek in de MR of ouderraad. Vraag ernaar bij de directie.

 

Gaan de koffieochtenden/oudermeetings door?
In De Wereldboom organiseert de ouderraad in principe maandelijks een bijeenkomst voor ouders, bijvoorbeeld rond een bepaald actueel thema. Tijdens die meetings praten ouders over gedrag, leren, speciale hulp bij opvoeding of iets anders dat de interesse van ouders heeft. Ouders en ouderraad zoeken samen naar de best passende inhoud.

 

Heeft het kindcentrum een netwerk en samenwerkingen?
Als kindcentrum hebben we de slogan ‘Jouw wereld onder één dak’. Dat betekent ook dat we bouwen aan een groot netwerk. Via schoolmaatschappelijk werk en de ouder-kindadviseur kunt u bijvoorbeeld veel te weten komen over de mogelijkheden voor uw kind(eren) en de faciliteiten in de buurt. We bieden samen met de Talententent naschoolse activiteiten aan waaraan ook kinderen van buiten De Wereldboom kunnen deelnemen. Ook regelen we dat onze leerlingen mogen meedoen met activiteiten op andere scholen in de buurt. Onze keuken leent zich er goed voor om te koken voor elkaar, maar ook voor ouders of buurt.

Humanistisch kindcentrum De Wereldboom is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre De Wereldboom is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).